Akcia: Doprava zadarmo pri objednávke nad 39€

Všeobecné obchodné podmienky

Získajte viac informácií o obchodných podmienkach internetového obchodu vappy.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť VAPPY s.r.o.

1.  O NÁS

1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.vappy.sk je pre územie Slovenskej republiky spoločnosť VAPPY s.r.o., IČO: 54 254 981, so sídlom Klimkovičová 1239/20, 040 23 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 53008/V.

2. So všetkými Vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle 0917 860 351 prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: [info@vappy.sk]. V prípade reklamácií zakúpeného tovaru prosím postupujte podľa reklamačného poriadku.

2.  ČO JE ÚČELOM TÝCHTO PODMIENOK

1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (VOP) je oboznámiť Vás so základnými princípmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na predaj VAPPY a na náš právny vzťah, ktorý z neho vyplýva. VOP zámerne neopisujú záležitosti, ktoré sú zrejmé z povahy veci. VOP sú vyhotovené v slovenčine. V prípade rozporov je rozhodujúce slovenské znenie.

2. Webová stránka www.vappy.sk je určená výlučne pre nákupy s doručovacou adresou v Slovenskej republike.

3. AKE VÝROBKY SI MÔŽETE U NÁS KÚPIŤ A PREČO SA TAK ZAUJÍMAME O VÁŠ VEK

1. Tovar z nášho sortimentu môže obsahovať nikotín, resp. byť nikotínovým výrobkom, prípadne bezdymovým tabakovým výrobkom. Z tohto dôvodu musíme dbať na to, aby z možnosti nakúpiť si u nás tovar boli vylúčené osoby mladšie ako 18 rokov. Za týmto účelom požadujeme overenie veku pri návšteve našich webových stránok a tiež pri doručovaní objednaného tovaru.

2. Tovar z našej webovej stránky www.vappy.sk nikdy nedodáme osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

3. Webová stránka www.vappy.sk je prístupná užívateľov starších ako 18 rokov. Vek zákazníka overujeme pri osobnej registrácii (ochutnávke tovaru) a tiež pri dodaní tovaru na miesto určenia, a to nahliadnutím do dokladu totožnosti (občiansky alebo vodičský preukaz, prípadne cestovný pas) a zaznamenaním čísla príslušného dokladu; to všetko preto, aby sme splnili podmienky, ktoré nám vyplývajú z právnych predpisov, najmä zo zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov ("Zákon o ochrane nefajčiarov").

4. KEDY A AKÝM SPÔSOBOM UZATVÁRAME KÚPNU ZMLUVU

1. Požadovaný tovar, platobnú metódu a spôsob a miesto doručenia si vyberáte prostredníctvom ponuky na webovej stránke, na ktorej môžete tiež nájsť informácie o tovare a jeho cene. Ponuka tovaru na webovej stránke má iba informatívny charakter, je nezáväzná a platná do vypredania zásob.

2. Odoslaním objednávkového formulára nám dávate návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, ktorý v lehote do piatich (5) dní môžeme akceptovať ako celok, alebo po predchádzajúcej dohode len čiastočne, alebo ho môžeme odmietnuť.

3. Potvrdením Vášho návrhu z našej strany dochádza k uzatvoreniu príslušnej kúpnej zmluvy, obsah ktorej je určený našim potvrdením Vašej objednávky a týmito VOP; vo všetkom ostatnom sa náš vzťah riadi pravidlami príslušnej právnej úpravy, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Zákon o ochrane
nefajčiarov.

4. Ak nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu do 14 dní od prijatia Vašej platby Vám vrátime prijaté peňažné prostriedky.

5. Dávate nám súhlas s tým, že objednávka a daňový doklad za zakúpený tovar Vám budú
poskytnuté výlučne v elektronickej forme a odoslané na Vašu e-mailovú adresu v zmysle
objednávky.

5. KEDY SA STÁVATE VLASTNÍKOM KÚPENÉHO TOVARU

1. Vlastníkom zakúpeného tovaru sa stávate v momente jeho prevzatia a zaplatenia kúpnej ceny.
2. V momente prevzatia tovaru na Vás prechádza nebezpečenstvo škody na tovare (veci).
3.  Pri prevzatí tovaru prosím skontrolujte, či tovar alebo jeho obal nie sú zjavne poškodené.
Ak by tomu tak bolo, sa prosím riaďte pokynmi v reklamačnom poriadku.

6.  KEDY A AKÝM SPÔSOBOM JE MOŽNÉ ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili, a to bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý ste si objednali. Odstúpenie od kúpnej zmluvy znamená, že daná kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje a Vy ste povinní vrátiť nám dodaný tovar a my sme povinní vrátiť Vám kúpnu cenu.

2. Veríme, že si uvedomujete, že nie je možné odstúpiť od kúpy nikotínových náplní VAPPY FLAVORS, alebo iných náplňou určených na použitie do elektronických zariadení na nahrievanie liquidu alebo elektronických zariadení, vo vzťahu ku ktorým bol akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu porušený alebo otvorený celofánový obal zaisťujúci ich hygienickú bezpečnosť alebo obal predajného balenia.

3. Odstúpiť od kúpnej zmluvy môžete buď vyplnením a odoslaním formuláru dostupného na webovej stránke www.vappy.sk, alebo písomnou formou, t.j.
zaslaním písomného odstúpenia na adresu VAPPY reklamácie, VAPPY s.r.o., Klimkovičova 1239/20, 040 23, Košice.

4. Zakúpený tovar nám musíte doručiť do 14 dní od Vášho odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to osobne, poštou alebo kuriérskou službou, vždy však na Vaše náklady. My sme povinní Vám v rovnakej lehote, nie však skôr ako nám vrátite tovar, alebo preukážete jeho odoslanie, vrátiť prijaté peňažné prostriedky, t.j. kúpnu cenu a ďalšie peňažné prostriedky, ktoré sme od Vás prijali pri predaji vráteného tovaru, a to s výnimkou rozdielu v cene Vami zvoleného spôsobu dodania tovaru a nami ponúkaného najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania tovaru.

5. Aj my si vyhradzujeme právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si neprevezmete objednaný tovar alebo ak by informácie na webovej stránke www.vappsy.sk obsahovali zjavnú chybu v písaní (napr. chybne uvedené ceny, ktoré sú zjavne iné, ako je obvyklá cena pre daný druh tovaru) alebo ak sa Vami objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo ak ho náš dodávateľ už nie je schopný dodať za pôvodne dohodnutú cenu. Aj my sme oprávnení odstúpiť iba prostredníctvom oznámenia, ktoré Vám bude doručené minimálne v takej forme, v ktorej Vám bolo odoslané potvrdenie o prijatej objednávke, a do 14 dní od odstúpenia od zmluvy sme Vám povinní vrátiť prijaté peňažné prostriedky. Objednaný tovar Vám nedodáme a predaj neuskutočníme, ak vyjde dodatočne najavo, že nie ste starší ako 18 rokov.

7.  AKO REKLAMOVAŤ VADNÝ TOVAR

1. Naše vzájomné práva a povinnosti ohľadom našej zodpovednosti za vady tovaru sa riadia platnými právnymi predpismi. Podrobnejší popis týchto práv a povinností obsahuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí súčasť VOP.

2. Ak je na konkrétny výrobok poskytnutá záruka, je táto skutočnosť výslovne uvedená v popise tovaru.

3. Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke

8.  ČO BY STE EŠTE MALI VEDIEŤ

1. Ak sa nám nepodarí vyriešiť prípadný spor v súvislosti s nákupom nami ponúkaného tovaru vzájomnou dohodou, môžete sa obrátiť s návrhom na mimosúdne riešenie takéhoto sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk, adr@soi.sk, webová stránka: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi  Môžete tiež využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Ak by vzťah, ktorý vznikol na základe kúpnej zmluvy, obsahoval zahraničný prvok, náš vzťah sa bude riadiť slovenským právom.

3. Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru, spracúvame v nevyhnutnom rozsahu pre potreby plnenia kúpnej zmluvy a v záujme dodržania povinností v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

4. Súčasťou VOP sú tiež Reklamačný poriadok, Formulár na reklamáciu a Oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Vitajte

Tento web je vhodný iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov. Prosíme potvrďte svoj vek. Máte 18 alebo viac rokov?