Akcia: Doprava zadarmo pri objednávke nad 39€

Reklamačný poriadok

Získajte viac informácií o reklamačných podmienkach internetového obchodu vappy.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť VAPPY s.r.o.

1. O NÁS

1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.vappy.sk je pre územie Slovenskej republiky spoločnosť VAPPY s.r.o., IČO: 54 254 981, so sídlom Klimkovičová 1239/20, 040 23 Košice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 53008/V

2. So všetkými Vašimi podnetmi, otázkami alebo inými záležitosťami týkajúcimi sa nášho vzťahu sa môžete na nás obrátiť na telefónnom čísle 0917 860 351, prípadne nás môžete kontaktovať e-mailom na: info@vappy.sk.

2. ČO JE ÚČELOM TOHTO REKLAMAČNÉHO PORIADKU

1. Účelom tohto reklamačného poriadku (reklamačný poriadok) je oboznámiť Vás so základnými princípmi a pravidlami, podľa ktorých sa riadime pri vybavovaní reklamácií  2.1.1 tovaru, ktorý ste si u nás zakúpili; a

2. Reklamačný poriadok je súčasťou VOP a všade tam, kde v ňom nie je uvedené inak, sa bez ďalšieho použije znenie VOP.

3. Na všetky situácie, ktoré reklamačný poriadok a VOP výslovne neupravujú sa bez ďalšieho použije úprava, ktorú obsahuje najmä zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA PREDANÝ TOVAR

1. Máme voči Vám zodpovednosť za to, že tovar, ktorý ste si u nás zakúpili nemá pri prevzatí vady.

2. Vaše práva z nášho vadného plnenia môžete u nás uplatniť v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

3. Prípadné poskytnutie záruky nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady tovaru záleží od rozhodnutia výrobcu vybraného tovaru. Vaše práva z takejto záruky sa v danom prípade riadia záručnými podmienkami výrobcu predmetného tovaru.

4. AKO POSTUPOVAŤ, AK JE TOVAR ZJAVNE POŠKODENÝ

1. Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0917 860 351.

2. Pri prevzatí doručovaného tovaru si ho prosím prehliadnite, aby ste vylúčili, že tovar alebo jeho obal sú zjavne poškodené.

3. Prípadné zjavné vady musíte ihneď reklamovať u osoby, ktorá Vám tovar odovzdáva, a všetky Vaše poznatky spísať do potvrdenia o doručení alebo iného reklamačného dokumentu predloženého prepravcom. Zjavne poškodený tovar, alebo tovar, ktorého obal je zjavne poškodený, nie ste povinní prevziať. Reklamáciám zjavných vád, ktoré budú oznámené nám alebo prepravcovi po uplynutí 3 dní od doručenia tovaru nebudeme môcť vyhovieť.

5.  AKO POSTUPOVAŤ, AK SA VADA OBJAVÍ NESKÔR

1. Vaše dotazy týkajúce sa reklamácie vadného tovaru môžete konzultovať na linke zákazníckej podpory na čísle: 0917 860 351, e-mailom na: info@vappy.sk.

2. Vady, ktoré neboli zistiteľné pri prevzatí tovaru, alebo ktoré sa objavili až následne, najneskôr však v zákonných lehotách, môžete reklamovať telefonicky. Prosím berte na vedomie, že pri reklamácií bude potrebné, aby ste nám preukázali, že ste reklamovaný tovar zakúpili u nás a kedy sa tak stalo; z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste si odložili doklad o kúpe.

3. Ak nevybavíme Vašu reklamáciu okamžite, vyhotovíme a predložíme Vám na podpis reklamačný protokol o prijatej reklamácii a zároveň s Vami dohodneme termín pre jej vybavenie. Reklamácie sa snažíme prednostne vybavovať výmenou vadného tovaru alebo jeho časti za bezvadný tovar, resp. jeho časť.

4. Pri vybavovaní reklamácií vždy postupujeme najskôr podľa záručným podmienok výrobcu, ak je na tovar poskytovaná záruka.

6. ZA AKÉ VADY TOVARU NEZODPOVEDÁME

1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru sa nevzťahujú najmä na:
·       (a) poškodenie akejkoľvek súčiastky spôsobenej bežným opotrebením;
·       (b) kozmetické vady (napr. škrabance, preliačiny či rozbitie plastu), ktoré vznikli po prevzatí tovaru;
·       (c) poškodenie súčiastok spôsobené nesprávnym používaním, prúdovým prepätím, nesprávnym uchovávaním, stykom s kvapalinou či ohňom;
·       (d) poruchy v dôsledku používania nekompatibilného výrobku;
·       (e) poškodenia alebo poruchy spôsobené pokusom o otvorenie, úpravu, či opravu, a to buď samotným užívateľom alebo poskytovateľom servisných služieb, ktorý na to nebol oprávnený;
·       (f) poškodenie alebo poruchy spôsobené používaním, ktoré nezodpovedá inštrukciám v užívateľskej príručke; 

2. Ak je súčasťou tovaru batéria alebo akumulátor, nenesieme zodpovednosť za ich nefunkčnosť alebo nedostatočnosť spôsobenú dosiahnutím počtu nabíjacích cyklov určených výrobcom ako limit ich životnosti.

3. Nenesieme zodpovednosť za vady darov alebo iného tovaru, ktoré Vám poskytneme
zadarmo alebo za symbolickú cenu.

7. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI REKLAMÁCIÍ TOVARU

1. Máte právo na vybavenie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, máte právo na bezplatné odstránenie vady tovaru. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti – to však iba v prípade, že nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť máte právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
4. Ak vada tovaru, ktorú nemožno odstrániť, zároveň bráni jeho riadnemu užívaniu ako tovaru bez vady, máte právo na jeho výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy. Tieto práva Vám patria aj v prípade, že sa vyskytne rovnaká vada tovaru aj po jeho druhej oprave alebo ak má tovar väčší počet vád.
5. Máte tiež právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré Vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady, a to za predpokladu, že nám ich oznámite a požiadate o ich úhradu do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv z vadného plnenia.

8.  KEDY MÔŽEME ODMIETNUŤ PRIJATIE REKLAMÁCIE

1.    Sme oprávnení odmietnuť prijatie reklamácie v prípade, že reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené.

Vitajte

Tento web je vhodný iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov. Prosíme potvrďte svoj vek. Máte 18 alebo viac rokov?